Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
Workshops, cursussen of online cursussen georganiseerd door Danny Laps met KBO nummer BE0835.169.505.
Deelnemer: natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een van de cursussen aangeboden op deze website en georganiseerd door Danny Laps waardoor hij onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Inschrijving
1 – Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de website.
2 – Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling.
3 – Na inschrijving ontvangt de deelnemer een email met de nodige info over inschrijving en betaling. Deze info verschijnt eveneens onmiddellijk bij de inschrijvingsbevestiging op de website.
4 – Bij betaling van het deelnamebedrag binnen 5 dagen is de inschrijving definitief. In tussentijd geldt de voorlopige inschrijving. Als het maximaal aantal deelnemers wordt overschreden, geldt de inschrijving van de laatst toegestane deelnemer van welke het deelnamegeld eerst is ontvangen.
5 – Indien er na 5 dagen geen betaling van de deelnemer is ontvangen, dan vervalt het recht op deelname.
6 – Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hij werd vooraf op de hoogte gebracht dat deze Algemene Voorwaarden gelden, en kon deze ook voor zijn inschrijving inkijken op de website.

Artikel 3: Producten en diensten
1 – Op de website staat duidelijk bij de workshop, cursus, of online cursus omschreven welke producten en diensten geleverd zullen worden.
2 – De login voor de website die de deelnemer bij bepaalde workshops, cursussen of online cursussen ontvangt, is strikt persoonlijk. Danny Laps behoudt zich het recht voor deze login tijdelijk te blokkeren of te verwijderen in geval er misbruik wordt vermoed. Het beveiligingssysteem van de website heeft een aantal ingebouwde controlemechanismen waardoor de login automatisch geblokkeerd kan worden.

Artikel 4: Annulering door deelnemer
1 – De deelnemer heeft recht op annulering bij deelname aan een cursus of workshop. Bij annulering tot vier weken voor aanvang, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
2 – Bij annulering vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht, waarbij ook de administratiekosten in mindering worden gebracht.
3 – Bij annulering binnen twee weken of minder voor aanvang is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het deelnamebedrag.
4 – Bij annulering door de deelnemer die bij inschrijving onmiddellijk een login voor de website heeft aangevraagd, wordt het deelnamebedrag niet terugbetaald, ook niet onder de hier boven vermelde voorwaarden.

Artikel 5: Annulering of wijziging door de organisatie
1 – De organisatie behoudt zich het recht voor de cursus of workshop te annuleren in geval van overmacht.
2 – Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, dan wordt er naar een andere oplossing gezocht voor wie reeds was ingeschreven. Er wordt van uit gegaan dat wie zich inschrijft de datum vrij houdt en uitkijkt naar de cursus of workshop. Hierin wordt er dus oplossingsgericht gewerkt waarbij de cursus of workshop onder een andere vorm kan worden aangeboden, aan dezelfde prijs, met minstens dezelfde kwaliteit.
3 – Hij behoudt zich het recht voor in geval van ziekte of een andere geldige reden de cursus of workshop, in overleg met de deelnemer(s), te annuleren of te verschuiven naar een nieuw vast te stellen datum.
4 – Voor diverse cursussen en workshops zijn de weersomstandigheden van belang. Het programma van de cursus of workshop kan hierdoor wijzigen, maar de vooropgestelde inhoud zal minstens aan bod komen. Dit betekent dat er in tijdschema of vorm kan worden gewijzigd. Dit zal telkens gebeuren in het belang en voordeel van de deelnemers.
5 – Bij annulering door Danny Laps zal het volledige bedrag worden terugbetaald uiterlijk een maand na de voorziene datum.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1 – Danny Laps is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of de annulering van de overeenkomst, tenzij hem opzet of grove schuld kan worden verweten.
2 – Danny Laps verplicht zich naar beste inzicht en vermogen zijn workshop, cursus of online cursus vorm te geven. Hij is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor het uiteindelijke (leer)effect op de deelnemer.
3 – Danny Laps is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit annulering, onderbreking of andersoortige wijziging van de cursus zou kunnen voortvloeien.
4 – Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 7: Kwaliteit
1 – Er wordt bijzonder veel belang gehecht aan de kwaliteit van de workshops, cursussen of online cursussen. Dit staat volledig in functie van de deelnemer, om hem een optimale en aangename leerervaring te bezorgen.
2 – De workshops, cursussen en online cursussen zijn met zoveel mogelijk zorg en oog voor detail samengesteld.
3 – De deelnemer ontvangt ongeveer een week voor aanvang van de cursus of workshop een document met praktische info. Hij kan alle info over de cursus of workshop reeds op de website deelnemen. De termijn waarop de praktische info wordt bezorgd, kan afwijken omwille van het aantal deelnemers of de weersomstandigheden. Een cursus of workshop zijn bij Danny Laps geen standaardformule. Het is een leerervaring zoveel mogelijk aangepast aan de omstandigheden waarin deze plaatsvindt, telkens in functie en in het voordeel van de deelnemer.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
1 – Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer.
2 – De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, cursus, online cursus, het cursusmateriaal, de oefenfoto’s, de website en eventuele overige producten met betrekking tot de cursus worden door Danny Laps voorbehouden.
3 – Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Danny Laps is de deelnemer of een derde niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.